Škola - história

Seminárna práca mojej sestry, za poskytnutie materiálu ďakujem!

NEPREŠLO ŽIADNOU  ÚPRAVOU !!!! 

HISTÓRIA ŠKOLY:

1820 - 1900 : Rímsko - katolícka ľudová škola ( založená cirkvou )

1900 - 1912 : rímsko - katolícka trieda

obecná trieda

1912 : Štátna škola ( tri triedy )

1918 : Ľ udová škola

1947 : Štátna meštianska škola

1950 : Národná škola ( ročníky 1-4 )

: Stredná škola ( ročníky 5-9 )

: Základná škola roľnícka ( mohol do nej vstúpiť každý , kto ukončil základnú školu, vyučovalo sa 2-krát do týždňa )

1953 : Osemročná stredná škola -OSŠ ( vznikla na základe nového

zákona o školstve zlúčením NŠ a SŠ )

1961 : Základná deväťročná škola ( ZDŠ )

1984 : Základná škola (osemročná )

1993 : Základná deväťročná škola

VZNIK ŠKOLY V LEHOTE

Prvá škola v Lehote vznikla v r.1820 . Predtým žiaci navštevovali farskú školu v Ujlaku (dnešné Veľké Zálužie ) ,ktorá bola vzdialená 1 hodinu chôdze .Udáva sa to v spise z roku 1843.

Škola bola založená ako katolícka trieda rímsko-katolíckou cirkvou v sedliackom dome nad kostolom. Mala dve izby ( učebne ) a jednu izbu (byt učiteľa). K tomu patrila kôlňa a slamená strecha. Školu navštevovalo 8 - 10 detí. Ako prvý v Lehote učil p. uč. KOSTOLÁNSKY, ktorý bol zároveň notárom i zvonárom. Učilo sa však aj v iných domoch : u Domčekovcoch, u Chlebcových (kde bola napríklad aj knižnica ). Je zaujímavé, že z týchto rodín i v súčasnosti vyrastali učitelia .

Od roku 1850 sa učiteľský zbor rozrástol :Jozef Hamrík, Michal Kupka, Jozef Teifenbacher, Ján Mesároš, Anton Tuček, Ján Greči, Jambor Gáll, Jozef Kuzma, Štefan Rajčányi ,František Boledovič ( ktorý bol zároveň organistom v kostole. Stojí za zmienku aj preto, lebo po tom čo bol zvolený za učiteľa odišiel do Sv. Petra a odtiaľ sa znovu vrátil učiť do obce Lehota v r. 1890, kde pôsobil až do svojej penzie v r. 1922. To znamená ,že v našej dedine učil 42 rokov) .

V roku 1868 škola zhorela za pôsobenia p. uč. JOZEFA KUZMU. a po obnovení bola pokrytá šindľom.

V roku 1885 navštevovalo školu už 100 žiakov.

V roku 1900 bola škola rozšírená na dvojtriednu. Stará trieda bola rímsko - katolícka a nová obecná. Do druhej triedy bola zvolená p. uč. ANTÓNIA BÉDY (čím sa spomína prvá učiteľka v obci vôbec). Vyučovacia reč bola slovenská, ale maďarčina sa učila 4 hodiny týždenne. Počet žiakov bol 126 V r. 1908 za učiteľa zvolili ŠTEFANA UGRÓNA , ktorý sa stal aj správcom a pôsobil v Lehote až do r. 1930 , kedy náhle zomrel.

V r. 1912sa škola poštátnila a rozšírila sa na trojtriednu. V tento rok bola postavená nová trojtriedna školská budova.

Do konca druhej svetovej vojny sa v obci vyučovalo iba v maďarskom jazyku. I dnes napr. najstarší občania dediny si rátajú všetko v maďarčine a len výsledok povedia po slovensky. Po vzniku Slovenského štátu sa už viac po maďarsky nevyučovalo a neboli badané ani žiadne tendencie.

Za Slovenského štátu bol priemerný počet detí sedem a preto bola daná požiadavka na výstavbu školy. V r. 1941 ju postavila firma „ Bo cáň „.Škola nezmenila svoju pozíciu, iba sa nad starú budovu nadstavilo ďalšie poschodie. Riaditeľom sa stal FRANTIŠEK VALACH. ( viď PRÍLOHA č. 3).

V r. 1974 budova potrebovala už generálnu opravu. Táto bola prevedená práve v tomto roku. V budove školy bolo vybudované ústredné kúrenie , vodovod, elektrické vedenie a nová podlahovina, ktorá nahradila staré olejové dlážky. Na tejto akcii sa prebudovala suma 342.000 Kčs. Rodičia pri oprave budovy odpracovali 4200 bezplatných brigádnických hodín. V škole bolo nariadené prezúvanie, deti odteraz pracujú v bezprašnom , čistom prostredí.

V r. 1967 sa vybudoval vodný zdroj pre 485 žiakov, ktorí sa učili v 17 triedach -studňa hlboká 96 metrov, ktorá stála 130.000 Kčs

V tomto stave sa zachovala dodnes, len s malými opravami , ako bolo vybudovanie sociálneho zariadenia.( Napr. až do roku 1991 škola nemala sociálne zariadenia, na WC sa chodilo asi 30 metrov od školy do drevených záchodov.)

VÝZNAMNÉ ROKY PRE ŠKOLU

1918 /1919

riaditeľ: Štefan Ugron

učitelia :František Boledovič

Margita Svobodová

počet žiakov podľa tried : CH D Spolu

I. trieda 27 32 59

II. trieda 32 31 63

III. trieda 29 30 59

Spolu 88 93 181

počet žiakov podľa národnosti : všetci národnosti slovenskej

počet žiakov podľa náboženstva : všetci náboženstva rímsko- katolíckeho

1928 /29

Škola sa rozšírila na 4-triednu.

riaditeľ: Štefan Ugron

učitelia :Jozef Molnár

Irena Moravčíková

Etela Maldonyi

počet žiakov podľa tried : CH D Spolu

I. trieda 37 25 62

II. trieda 25 28 53

III. trieda 21 23 44

IV. trieda 17 19 36

Spolu 100 95 195

počet žiakov podľa národnosti : všetci národnosti slovenskej

počet žiakov podľa náboženstva : všetci náboženstva rímsko- katolíckeho

1929 / 30

Škola bola rozšírená na 5-triednu.

počet žiakov podľa národnosti : všetci národnosti slovenskej

počet žiakov podľa náboženstva : všetci náboženstva rímsko- katolíckeho

1931 / 32

Škola bola rozšírená na 6-triednu.

počet žiakov podľa národnosti : všetci národnosti slovenskej

počet žiakov podľa náboženstva : všetci náboženstva rímsko- katolíckeho

1932 / 33

Škola bola rozšírená na 7-triednu.

počet žiakov podľa národnosti : všetci národnosti slovenskej

počet žiakov podľa náboženstva : všetci náboženstva rímsko- katolíckeho

1946 / 47

Škola bola rozšírená o jednu pobočku I. triedy a takýto bol stav:

riaditeľ: Štefan Valach

učitelia :Jozef Molnár

Irena Moravčíková

Štefan Horváth

Helena Horváthová

počet žiakov podľa tried : CH D Spolu

I.A trieda 32 / 32

I.B trieda / 31 31

II. trieda 21 18 39

III. trieda 28 16 44

IV. trieda 19 26 45

V. trieda chodila do meštianskej školy v Ujlaku (V. Zálužie)

VI. trieda 5 24 29

VII. trieda / / /

Spolu 100 95 195

počet žiakov podľa národnosti : všetci národnosti slovenskej

počet žiakov podľa náboženstva : všetci náboženstva rímsko- katolíckeho

V tunajšej obci bola zriadená detská opatrovňa, ktorá bola dočasne umiestnená v budove Ľudovejškoly.

Po prvý krát bol zamestnaný nielen učiteľ, ale aj výpomocný zriadenec (O. SIVÁK ) ako robotník a od 1.2.1946 ako školník tunajšej školy.

1947 / 48

Tento rok bol pamätným pre celú Lehotu, lebo v tomto roku bola z riadená meštianska

škola. Dňa 12. októbra 1947 11. hod. dopoludnia za účasti zástupcov PŠO , ONV, OI, stanice NB, celého NV, a všetkých obyvateľov obce sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novozriadenej Štátnej meštianskej školy v Lehote. Bližšie sa o tom píše nielen vo výstrižku novín ,ale aj v „ Správe o slávnostnom otváraní školy“ odoslanej pre povereníctvo školstva a osvety v Bratislave. Nakoľko sa systematizačná listina nezachovala , predkladám aspoň jej opis z kroniky školy.

Opis systematizačnej listiny :

Školský inšpektorát v Nitre V Nitre dňa 18. júna 1947

Vec: Lehota, štát. mešt. škola- Číslo:3410 /47

systematizačná listina

Riaditeľstvu štátnej obvodnej meštianskej školy v Lehote

Povereníctvo školstva a osvety zo dňa 30. mája 1947, č. 42.799/A/II /4 so súhlasom Povereníctva financií zo dňa 7. mája 1947 , č. 3608/47-II /4 zriaďuje podľa § 1 a 6 zákona zo dňa 20. decembra 1935 ,č. 2333 Zb. y. a n. v Lehote štátnu meštianku školu s platnosťou od 1. septembra 1947. V dôsledku toho súčasne vypúšťa PŠO obec Lehota z obvodu Štátnej meštianskej školy v Ujlaku s platnosťou od 1. septembra 1947.

Škola bude ma ť podľa § 4 vládneho nariadenia zo dňa18. júna 1925 č. 137 Zb. y. a n. tri definitívne miesta postupné triedy, y ktorých počínajúc dnom 1.9. 1947 sa aktivuje prvá definitívna postupná trieda a druhá definitívna postupná trieda.

Tretia postupná definitívna trieda sa bude aktivovať počínajúc rokom 1948/49.

PŠO súčasne podľa § 19 a 20 citovaného nariadenia systematizuje na tejto škole miesto riaditeľa, tri definitívne miesta literných odborných učiteľov a miesto učiteľky domácich náuk. Dňom 1.9 1947 obsadí na miesto riaditeľa a dve miesta odborných učiteľov.

Ostatné miesta literných odborných učiteľov obsadia s postupne po aktivovaní ďalších tried, Miesto učiteľky domácich náuk sa obsadí po aktivovaní tretej postupnej triedy., Obvod tamojšej št. mešt. obvod. školy bude pozostávať y intravilánu obce Lehota a okrem toho z týchto častí tamojšej obce Dvor Husár (Krvavé Šenky).

Deti z tohto obvodu, ktoré vyhovujú podmienkam pre prijatie do meštianskej školy sú vzhľadom na ustanovenie § 1 resp. §23 citovaného zákona ( s výnimkou tam uvedenou ) povinné chodiť do tejto meštianskej školy.

Osobný a vecný náklad na tamojšiu školy sa bude uhradzovať z prostriedkov štátnych ,pričom PŠO prijíma záväzne uznesenie obce Lehota, že formou dobrovoľného plnenia poskytnú štátnej správe nasledovnú pomoc pre aktivovanie školy. Podľa uznesenia MNV zo dňa 30. 1. 1947 sa obec zaväzuje:

   že sa postará o vhodné umiestnenie detskej opatrovne v prípade, ak by táto nemohla byť nedostatkom učební umiestnená v budove štát. ľudovej školy.

   že zaistí vhodné byty pre riaditeľa mešt. školy a tiež pre členov učiteľského zboru

   Táto systematizačná listina mešt. školy platí s výhradou, že citované uznesenia MNV bolo príslušnými orgánmi schválené, nakoľko podlieha tomuto schváleniu.

   PŠO súčasne berie na vedomie, že škola bude umiestnená v budove Štátnej ľudovej školy v Lehote.

   Umiestnenie mešt. školy v novostavbe ľudovej školy možno považovať za trvalé a preto do budúcnosti treba sa postarať ešte o kresliareň, prírodovednú pracovňu, telocvičnu a cvičnú kuchyňu.

   Vzhľadom na obmedzené možnosti dočasne umiestniť tamojšiu mešt. školu PŠO nepovolí ďalšie triedy (pobočky) , ktoré by sa ukázali potrebnými po prijatí ďalších detí zo školských ročníkov 6 až 8 ľud. školy z obvodu, ak by y toho vynikli ťažkosti pri umiestnení takýchto tried budúcnosti po úplnom organizačnom rozvoji školy.

   O tomto riaditeľstvo tamojšej školy upovedomujem s tým, aby táto systematizačná listina bola uložená v archíve školy.

   Pečiatka školského inšpektorátu Nitre

   škol. inšpektor

Menovaný bol za riaditeľa školy :VILIAM NAVRÁTIL

1949

17. februára bola nielen celá škola , ale aj celá obec v slávnostnej atmosfére, pretože čakala na hostí, ktorí sa zaslúžili o jej pripojenie do elektrickej siete. Na vyzdobenom školskom dvore bola slávnosť s pripraveným programom žiakov školy. Po slávnosti sa hostia premiestnili do triedy, kde ich čakalo pohostenie. Hostina vyvrcholila „slušnou „ tancovačkou, ako sa spomína v kronike školy. Píše o tom „ Hlas nitrianskeho kraja „:

1951 / 52

1. septembra bol slávnostným privítaním žiactva na škole. Riaditeľ školy Štefan Valach bol preložený koncom minulého školského roka na inú školu. Na jeho miesto nastúpila riaditeľka školy s. MAGDALÉNA MIKLÁŠOVÁ. Smerovanie školy sa trochu zmenilo , príkladom sú školské oslavy:

28. október- štátny sviatok

31.október-Deň sporonlivosti

23.november-oslava 55. narodenín prezidenta Klementa Gottwalda

21.december-oslava 72. narodenín generalissima J. V. Stalina

21.január-štátny sviatok-výročie smrti V. I. Lenina ( zdôraznilo sa heslo :“Učiť sa , učiť

sa, učiť sa „)

25.február-Víťazstvo ľudu (r.1948)

4.marec-100.výročie smrti Gogoľa

8.marec-MDŽ

14.marec-Parížska komúna

22.apríl-narodeniny V. I. Lenina

1.máj-Sviatok práce

9.máj-Deň víťazstva ( výročie oslobodenia ČSR Sovietskou armádou)

5.máj-Povstanie pražského ľudu

14-15.máj-ustanovujúce výročie zjazdu KSČ

26.máj-6. výročie 1. volieb v Ľudovo-demokratickej republike

31.máj- narodeniny súdruha Viliama Širokého

1.jún- MDD

7.jún- 17. výročie smrti Mičurina

14.jún- 4 roky od zvolenia K. Gottwalda za prezidenta

18.jún- 70. výročie narodenia J. Dimitrova

22.jún- 11. výročie prepadnutia SSSR Hitlerom (začiatok vlasteneckej vojny)

Významné dni boli podrobnejšie pripomenuté a vysvetlené v ranných 10-minutovkách.

Nakoľko triedy boli plné obilia, lebo úroda bola veľmi dobrá a priestory školy použilo JRD ako sklad, 1.týžden sa nevyučovalo a a potom nasledovné dva týždne striedavo. Po vyvezení obilia sa uskutočnila brigáda , čistenie tried pre urýchlenie vyučovania.

Školský rok sa ukončil záverečnou poradou za prítomnosti všetkých zložiek masových organizácií (KSS, ČSM, SČSP, SOKOL, PIONIER, miestne JRD) ,aby sa zhodnotila celoročná práca c škole i mimo školy.

1952 /53

Dňa 12. decembra mal Stredná škola veľký sviatok . Pionierska organizácia prijala 30 nových členov, ktorý skladali sľub . Ako sa spomína v kronike : „ Bolo to v tej chvíli , keď zraky pracujúcich celého sveta sa obracajú k múdremu vodcovi J. V. Stalinovi , ktorý sa 21. decembra 1952 dožíva 73 rokov.“

O tejto veľkej udalosti písal „ Hlas nitrianskeho kraja

1955

Zmena rajóna a mikrorajóna OSŠ v Lehote. ( viď PRÍLOHA č. 5 ) . Do školy začínajú chodiť aj deti z obce Kynek.

 

1958

V tomto roku sa v Lehote zaviedol rozhlas a žiaci OSŠ (osemročnej strednej školy ) pripravili prvú reláciu vysielanú po drôte. Boli to rôzne veršovanky, piesne , recitácie i hovorené slovo.

OSŠ mala 13 tried, počet žiakov 413 , z toho 151 pionierov. V škole boli dva kabinety, jedna dielňa , ktorú zriadili v r. 1958.

1959

Do budovy školy bola umiestnená knižnica a nakoľko úroda bola veľmi dobrá , družstvo obce použilo povalu OSŠ na uskladnenie obilia.

Škola zakúpila televízor a žiaci niekoľko krát týždenne pozerajú detské vysielanie.

1-krát mesačne sa schádza rodičovské združenie, kde s rodičia oboznamujú s učením a správaním svojich detí.

Žiaci navštevujú rôzne krúžky pod vedením súdruhov učiteľov. Chodia tak isto aj pomáhať na miestne JRD.

Okrem pionierov sa zostavili aj oddiely iskričiek pre ročníky 1-3.

Škola nevyhovuje pre nedostatok miestností, žiada sa pristaviť niekoľko miestností, aby žiaci mohli ešte aktívnejšie pracovať ako doteraz.

ZÁVER

1966

Svoju prácu o základnej škole v obci Lehota by som chcela ukončiť rokom 1966, kedy bola zisťovaná vzdelanostná úroveň obce Lehota.

Tabuľka vzdelanostnej úrovne obce Lehota v r. 1966 :

M Ž Spolu

VŠ 8 4 12

SŠ 35 23 58

ZŠ (nad 18 rokov) 450 573 1113

ZŠ ( do 18 rokov) 104 110 214

neukončené povinné

základné vzdelanie (nad 18 r.) 93 103 196

neúplné základné vzdelanie 12 17 29

Spolu 692 830 1622

<< spät na homepage